Code thay đổi URL Blogger giống với WordPress
admin 4 năm trước

Code thay đổi URL Blogger giống với WordPress

Mặc định, URL (đường dẫn liên kết) của Blogger sẽ có dạng https://www.allfreevn.com/năm/tháng/tiêu-đề-bài-viết.html để người dùng có thể dễ dàng biết được bài viết này được xuất bản vào thời điểm nào.

Tuy nhiên, có một số bạn lại không thích điều này, và lại thích kiểu đường dẫn giống bên WordPress hơn, có dạng như https://www.allfreevn.com/tiêu-đề-bài-viết, nhìn ngắn và thân thiện hơn.

Bạn yên tâm vì đã có cách làm giống vậy, tuy nhiên đây chỉ là đoạn Script nho nhỏ để biến đổi đường dẫn. Và mình khuyên bạn không nên tham, vì nó sẽ không tốt cho Seo đâu đấy, hãy suy nghĩ kỹ khi quyết định làm điều này nha.

Cách làm cũng tương đối đơn giản, bạn hãy thêm đoạn Script dưới đây vào trước thẻ </body> 

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// BloggerJS v0.3.1
// Copyright (c) 2017-2018 Kenny Cruz
// Licensed under the MIT License
var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
//]]>
</script>

Xem thử kết quả TẠI ĐÂY

Chúc bạn vui với thủ thuật mới này.

22 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình