Minh Khang 3 năm trước

Cách Đăng Bài Lên Website Truyện Audio

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách đăng bài lên Website Truyện Audio, bạn nên sử dụng chế độ HTML để đăng bài, cố gắng sử dụng một thời gian sẽ quen với việc này.

Và đây là code mà mình dùng để đăng bài, bạn hãy nhấp vào để chọn, và nhấn Ctrl + C để sao chép, rồi dán vào bài viết, chỉnh sửa lại tên truyện, tên tác giả, giọng đọc… theo ý của bạn.


<blockquote><b>Truyện Audio Ngạo Thế Chi Vương Full</b><br/>
Tác giả: <b>Tân Phong</b><br/>
Giọng đọc: <b>MC Tiến Phong</b><br/>
Thể loại: <b>Tiên Hiệp, Huyền Huyễn</b><br/>
Trạng thái: <b>Đang Cập Nhật</b></blockquote><br/>
<!--more-->
<div class="zingplayer">
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
var cookiezingspeed = $.cookie("zingspeed");
if (cookiezingspeed == "") {
cookiezingspeed = 1.1;
}
var myPlayer = new jPlayerPlaylist({
jPlayer: "#zingaudioplayer",
cssSelectorAncestor: "#zingaudio_container"
}, [
{
title: "Ngạo Thế Chi Vương - Tập 1",
mp3: "https://archive.org/download/VuLuyenDienPhongHTM/VuLuyenDienPhong_001.mp3",
}
,
{
title: "Ngạo Thế Chi Vương - Tập 2",
mp3: "https://archive.org/download/VuLuyenDienPhongHTM/VuLuyenDienPhong_002.mp3",
}
,


], {
swfPath: "/jplayer",
supplied: "oga, mp3",
wmode: "window",
useStateClassSkin: true,
autoBlur: false,
smoothPlayBar: true,
keyEnabled: true,
defaultPlaybackRate: cookiezingspeed,
play: function(e) {
var part = myPlayer.current;
setCookie_zingaudionew(part);
},
timeFormat: {
showHour: true
}
});
$("#nghetiep").click(function() {
var dangnghe_part = $.cookie("dangnghe_chuong_new");
var dangnghe_time = $.cookie("dangnghe_time_new");
var dangngheInt = parseInt(dangnghe_time);
dangnghe_part = parseInt(dangnghe_part);
myPlayer.play(dangnghe_part);
if (dangngheInt > 0) $("#zingaudioplayer").jPlayer("play", parseInt(dangnghe_time, 10));
$(".jp-playlist").scrollTop($(".jp-playlist").scrollTop() + $(".jp-playlist-current").position().top - 750);
$('#nghetiep').hide();
});

function setCookie_zingaudionew(part) {
setTimeout(setCookie_zingaudionew, 10000);
var currTime = Math.round($("#zingaudioplayer").data("jPlayer").status.currentTime);
if (currTime === "0:00") {
var currTime = "undefined";
}
$.cookie("dangnghe_chuong_new", part, {
expires: 365,
path: window.location.pathname
});
$.cookie("dangnghe_time_new", currTime, {
expires: 365,
path: window.location.pathname
});
var dangnghe_part = $.cookie("dangnghe_chuong_new");
dangnghe_part++;
if (currTime > 0 && typeof(currTime) !== "undefined") {
var textdangNghe = "Đã lưu thời gian đang nghe <b>" + secondsTimeSpanToHMS(currTime) + "</b>.";
if (dangnghe_part > 1) var textdangNghe = "Đã lưu thời gian đang nghe <b>Tập: " + dangnghe_part + "</b> - <b>Thời gian: " + secondsTimeSpanToHMS(currTime) + "</b>.";
$("div.showlisten").css("display", "block");
$('div.showlisten').html(textdangNghe);
}
}
getcookielisten_new();

function getcookielisten_new() {
var dangnghe_part = $.cookie("dangnghe_chuong_new");
var dangnghe_time = $.cookie("dangnghe_time_new");
dangnghe_part = parseInt(dangnghe_part) + 1;
var textdangNghe = "Bạn đang nghe đến <b>" + secondsTimeSpanToHMS(dangnghe_time) + "</b>.";
if (dangnghe_part > 1) var textdangNghe = "Bạn đang nghe đến <b>Tập: " + dangnghe_part + "</b> - <b>Thời gian: " + secondsTimeSpanToHMS(dangnghe_time) + "</b>.";
if (typeof(dangnghe_time) !== "undefined") {
$("#nghetiep").css("display", "inline-block");
$("div.showlisten").css("display", "block");
$('div.dangnghe').html(textdangNghe);
}
}

function setCookieListAudio() {
var listaudio_id = $.cookie("listaudio_id");
if (typeof listaudio_id === "undefined") var listaudio_id = "-2392-";
else listaudio_id += "2392-";
$('div.listaudio').html(listaudio_id);
$.cookie("listaudio_id", listaudio_id, {
expires: 365,
path: "/"
});
}

function secondsTimeSpanToHMS(s) {
var h = Math.floor(s / 3600);
s -= h * 3600;
var m = Math.floor(s / 60);
s -= m * 60;
return h + ":" + (m < 10 ? '0' + m : m) + ":" + (s < 10 ? '0' + s : s);
}
});
var currentSpeedIdx = 1;var speeds = [1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9];function jpSpeedControl() {currentSpeedIdx = currentSpeedIdx + 1 < speeds.length ? currentSpeedIdx + 1 : 0;jQuery("#zingaudioplayer").jPlayer("option", "playbackRate", speeds[currentSpeedIdx]);var strInfoSpeed = " (Bình thường)";if (speeds[currentSpeedIdx] == 1.1)
strInfoSpeed = " (Hơi hơi nhanh)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 1.2)
strInfoSpeed = " (Hơi nhanh)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 1.3)
strInfoSpeed = " (Khá nhanh)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 1.4)
strInfoSpeed = " (Tương đối nhanh)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 1.5)
strInfoSpeed = " (Nhanh quá)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 1.6)
strInfoSpeed = " (Rất nhanh)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 1.7)
strInfoSpeed = " (Siêu nhanh)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 2)
strInfoSpeed = " (Quá nhanh)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 0.9)
strInfoSpeed = " (Hơi chậm)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 0.8)
strInfoSpeed = " (Chậm)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 0.7)
strInfoSpeed = " (Rất chậm)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 0.5)
strInfoSpeed = " (Cực kỳ chậm)";else if (speeds[currentSpeedIdx] == 0.5)
strInfoSpeed = " (Cực kỳ chậm)";jQuery("#jpSpeedControl").val('Tốc độ phát ' + speeds[currentSpeedIdx] + 'x' + strInfoSpeed);}
function zingtua(time) {
var currTime = Math.round($("#zingaudioplayer").data("jPlayer").status.currentTime);
var dangngheInt = parseInt(currTime);
time = time + dangngheInt;
if (dangngheInt > 0) {
$("#zingaudioplayer").jPlayer("play", time);
}
}
</script>
<div id="zingaudioplayer" class="jp-jplayer"></div>
<div id="zingaudio_container" class="jp-audio" role="application" aria-label="media player">
<div class="jp-type-playlist">
<div class="jp-gui jp-interface">
<div class="jp-controls">
<button class="jp-previous fa fa-backward" role="button" tabindex="0"></button>
<button class="jp-play fa fa-play" role="button" tabindex="0"></button>
<button class="jp-next fa fa-forward" role="button" tabindex="0"></button>
</div>
<div class="jp-progress">
<div class="jp-seek-bar">
<div class="jp-play-bar"></div>
</div>
</div>
<div class="jp-time-holder">
<div class="jp-current-time" role="timer" aria-label="time"> </div>
<div class="jp-duration" role="timer" aria-label="duration"> </div>
</div>
</div>
<div class="jp-playlist">
<ul>
<li> </li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="zingtua">
<button type="button" onclick="zingtua(-120)" class="btn btn-default btn-sm">-2m</button>
<button type="button" onclick="zingtua(-60)" class="btn btn-default btn-sm">-1m</button>
<button type="button" onclick="zingtua(-30)" class="btn btn-default btn-sm">-30s</button>
<button type="button" onclick="zingtua(-10)" class="btn btn-default btn-sm">-10s</button>
<button type="button" onclick="zingtua(10)" class="btn btn-default btn-sm">+10s</button>
<button type="button" onclick="zingtua(30)" class="btn btn-default btn-sm">+30s</button>
<button type="button" onclick="zingtua(60)" class="btn btn-default btn-sm">+1m</button>
<button type="button" onclick="zingtua(120)" class="btn btn-default btn-sm">+2m</button>
<button type="button" onclick="zingtua(300)" class="btn btn-default btn-sm">+5m</button>
<input class="btn btn-default btn-sm" id="jpSpeedControl" type="button" onclick="jpSpeedControl();" value="Tốc độ phát 1x" />
</div>
<div style="display:none;" class="alert alert-success showlisten">
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>
<div class="dangnghe"> </div> <a class="btn btn-default" id="nghetiep" href="javascript:;" style="display: none">Nghe tiếp</a>
</div> </div><br/>

374 lượt xem | 0 Bình luận
Tôi là Minh Khang là một tác giả trên web allfreevn.com. Tôi chuyên viết bài viết trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và game. Tôi là một chuyên gia có kinh nghiệm và đam mê trong lĩnh vực này, với kiến thức sâu và khả năng áp dụng linh hoạt, tôi đã viết nhiều bài viết chất lượng về các khía cạnh khác nhau của công nghệ thông tin như thủ thuật, hướng dẫn cách làm thế nào... Cám ơn các bạn xem bài viết của tôi.

Bình luận gần đây