Tạo sơ đồ trang cho Blogger kèm hiệu ứng tải sử dụng Ajax
Minh Khang 6 năm trước

Tạo sơ đồ trang cho Blogger kèm hiệu ứng tải sử dụng Ajax

Hôm nay, mình chia sẻ đến các bạn sơ đồ trang web cho blogger mà mình đang sử dụng. Code có sử dụng hiệu ứng tải Ajax rất hay.

Có phân loại rõ ràng và bạn có thể tìm kiếm bài viết trong sơ đồ trang này luôn.

Hướng dẫn tạo sơ đồ trang cho blogger

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Blogger.
Bước 2: Bạn tạo 1 trang mới bằng cách vào Page –> chọn New Page

Bước 3: Ở phần Option, bạn chọn Use <br> tag

Bước 4: Bạn chép đoạn code bên dưới vào nội dung trang

<div id="table-outer">
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<label for="feed-order">Sắp xếp bài viết theo:</label>
</td>
<td>
<select id="feed-order">
<option selected="" value="published">Bài viết mới nhất</option>
<option value="updated">Bài mới cập nhật</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label for="label-sorter">Lọc bài viết theo chuyên mục:</label>
</td>
<td>
<select disabled="" id="label-sorter">
<option selected="">Đang tải...</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label for="feed-q">Tìm kiếm bài viết theo từ khóa:</label>
</td>
<td>
<form id="post-searcher">
<input id="feed-q" placeholder="Nhập từ khóa để tìm" type="text" />
</form>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
<header id="result-desc"></header>
<br />
<ul id="feed-container"></ul>
<div id="feed-nav">
</div>
<script type='text/javaScript'>
document.write;var loadToc,loadCategories,_toc={init:function(){var cfg={homePage:window.location.origin,maxResults:10,numChars:270,thumbWidth:140,thumbHeight:95,navText:"Xem bài tiếp theo ▼",resetToc:"Trở về",noImage:"//lh6.googleusercontent.com/-ex3V86fj4dQ/UrCQQa4cLsI/AAAAAAAAFdA/j2FCTmGOrog/s1100/no-thumbnail.png",loading:"<span>Đang tải...</span>",counting:"<div>Đang tải bài viết...</div>",searching:"<span>Đang tìm kiếm...</span>"},w=window,d=document,el=function(id){return d.getElementById(id);},o={a:el('feed-order'),b:el('label-sorter').parentNode,c:el('post-searcher'),d:el('feed-q'),e:el('result-desc'),f:el('feed-container'),g:el('feed-nav'),h:d.getElementsByTagName('head')[0],i:0,j:null,k:'published',l:0,m:""},fn={a:function(){old=el('temporer-script');old.parentNode.removeChild(old);},b:function(param){var script=d.createElement('script');script.type="text/javascript";script.id="temporer-script";script.src=param;if(el('temporer-script'))fn.a();o.h.appendChild(script);},c:function(mode,tag,order){o.i++;o.e.innerHTML=cfg.counting;o.g.innerHTML=cfg[mode==1?"searching":"loading"];if(mode===0){fn.b(tag!==null?cfg.homePage+'/feeds/posts/summary/-/'+ tag+'?alt=json-in-script&start-index='+((o.i*cfg.maxResults)+ 1)+'&max-results='+ cfg.maxResults+'&orderby='+ order+'&callback=loadToc':cfg.homePage+'/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&start-index='+((o.i*cfg.maxResults)+ 1)+'&max-results='+ cfg.maxResults+'&orderby='+ order+'&callback=loadToc');}else if(mode==1){fn.b(cfg.homePage+'/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&start-index='+((o.i*cfg.maxResults)+ 1)+'&max-results='+ cfg.maxResults+'&q='+ tag+'&orderby='+ order+'&callback=loadToc');}
o.j=(tag!==null)?tag:null;o.l=mode;o.a.disabled=true;o.b.children[0].disabled=true;},d:function(json){var _h;o.g.innerHTML="";o.e.innerHTML=o.l==1?'<span>Kết quả tìm kiếm cho từ khóa <b>“'+ o.m+'”</b> ('+ json.feed.openSearch$totalResults.$t+' kết quả)</span>':'<div>Hiện có: '+ json.feed.openSearch$totalResults.$t+' bài viết</div>';if("entry"in json.feed){var a=json.feed.entry,b,c,_d,e="0 nhận xét",f="",g;for(var i=0;i<cfg.maxResults;i++){if(i==a.length)break;b=a[i].title.$t;_d=("summary"in a[i])?a[i].summary.$t.replace(/<br ?/?>/ig," ").replace(/<(.*?)>/g,"").replace(/<iframe/ig,"").substring(0,cfg.numChars):"";g=("media$thumbnail"in a[i])?a[i].media$thumbnail.url.replace(/.*?:///g , "//").replace(//s[0-9]+-c/,"/s"+ cfg.thumbWidth+""):cfg.noImage.replace(//s[0-9]+-c/,"/s"+ cfg.thumbWidth+"");for(var j=0,jen=a[i].link.length;j<jen;j++){c=(a[i].link[j].rel=="alternate")?a[i].link[j].href:"#";}
for(var k=0,ken=a[i].link.length;k<ken;k++){if(a[i].link[k].rel=="replies"&&a[i].link[k].type=="text/html"){e=a[i].link[k].title;break;}}
_h=d.createElement('li');_h.innerHTML='<div class="inner"><img style="width:'+ cfg.thumbWidth+'px;height:'+ cfg.thumbHeight+'px;" src="'+ g+'" alt="'+ b+'"><a class="toc-title" href="'+ c+'" target="_blank" title="'+ b+'">'+ b+'</a><div class="news-text">'+ _d+'…<br style="clear:both;"></div></div>';o.f.appendChild(_h);}
_h=d.createElement('a');_h.href='#load-more';_h.innerHTML=cfg.navText;_h.onclick=function(){fn.c(o.l,o.j,o.k);return false;};}else{_h=d.createElement('a');_h.href='#reset-content';_h.innerHTML=cfg.resetToc;_h.onclick=function(){o.i=-1;o.e.innerHTML=cfg.counting;o.f.innerHTML="";fn.c(0,null,'published');o.a.innerHTML=o.a.innerHTML;o.b.children[0].innerHTML=o.b.children[0].innerHTML;return false;};}
o.g.appendChild(_h);o.a.disabled=false;o.b.children[0].disabled=false;},e:function(json){var a=json.feed.category,b='<select id="label-sorter"><option value="" selected disabled>Chọn một chuyên mục ...</option>';for(var i=0,len=a.length;i<len;i++){b+='<option value="'+ decodeURIComponent(a[i].term).replace(/%20/g, " ")+'">'+ decodeURIComponent(a[i].term).replace(/%20/g, " ")+'</option>';}
b+='</select>';o.b.innerHTML=b;o.b.children[0].onchange=function(){o.i=-1;o.f.innerHTML="";o.g.innerHTML=cfg.loading;fn.c(0,this.value,o.k);};}};loadToc=fn.d;loadCategories=fn.e;fn.b(cfg.homePage+'/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&start-index='+(o.i+ 1)+'&max-results='+ cfg.maxResults+'&orderby=published&callback=loadToc');fn.b(cfg.homePage+'/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=0&orderby=published&callback=loadCategories');o.a.onchange=function(){o.i=-1;o.f.innerHTML="";o.g.innerHTML=cfg.counting;o.b.children[0].innerHTML=o.b.children[0].innerHTML;fn.c(0,null,this.value);o.k=this.value;};o.c.onsubmit=function(){o.i=-1;o.f.innerHTML="";o.m=o.d.value;fn.c(1,o.d.value,o.k);return false;};}};_toc.init();
</script>
<style type='text/css'>
#table-outer{padding:7px 10px;margin:0 auto}
#table-outer table{width:auto;margin:0 auto;border:none!important;}
#table-outer table td{border:none!important;padding:0!important}
#table-outer form{font:inherit}
#table-outer label{display:block;text-align:right;margin:0 10px 0 0;padding:4px 0 0}
#table-outer select[disabled]{opacity:.4}
#post-searcher{display:block;margin:0;padding:0}
#table-outer input,#table-outer select{width:100%;border:1px solid #dedede;border-radius:5px;margin:0;padding:5px;font-family: Verdana!important;font-size:16px!important;font-weight:500!important;text-transform:capitalize!important;outline:0;color:#333!important;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
#table-outer select option{min-height:1.4em!important;}
#table-outer input#feed-q{padding:5px 10px!important;}
#feed-container{background:#fff;display:block;clear:both;margin:0;padding:0;list-style:none;overflow:hidden;position:relative;border-top:none}
#feed-container li{list-style:none;margin:0;padding:0;border-top:1px solid #eee;color:#555;width:auto;float:left;display:inline}
#feed-container li .inner{margin:15px 0;height:auto;overflow:hidden;word-wrap:break-word;text-overflow:ellipsis}
#feed-container li a{text-decoration:none;color:#2C2C2C;font-weight:600;font-size:19px;color: #1e73be;}
#feed-container li a:hover{text-decoration:none;color:#E94141}
#feed-container li .news-text{margin-top:5px;line-height:1.3em!important}
#feed-container li img{margin:0 15px 5px 0;padding:7px 7px 7px 0;float:left;display:block;width:140px!important;}
#result-desc{margin:0;padding:0;}
#result-desc div,#result-desc span{display:block;margin:0;padding:5px 0 7px;color:#D64D52}
#result-desc div{color:inherit}
#feed-nav{margin:10px 0 30px;text-align:center;font-weight:600}
#feed-nav a,#feed-nav span{border:1px solid #dedede;border-radius:5px;padding:0;color:#757575;text-decoration:none;display:block;height:30px;line-height:32px}
#feed-nav a,#feed-nav span:hover{color:#1B1B1B}
#feed-nav a:active,#feed-nav a:hover{color:#555}
#feed-nav span{cursor:wait}
@media (max-width:600px){#table-outer table{margin:0 auto;width:100%}
#feed-container,#table-outer{margin:0 auto}
#feed-container li .inner{margin:5px auto;height:auto}
#feedContainer li{float:none;display:block;width:auto;height:auto}
#feed-container li .news-text, #feedContainer:after,#feed-container li img{display:none!important}
}
.post-body{min-height:300px;background:url(https://lh6.googleusercontent.com/-UKClHRpzskg/VfOm1eLfT7I/AAAAAAAAiQw/1pwwhEsT49I/w220-h19-no/ajax-loader%2B%25281%2529.gif)50% 50% no-repeat!important;}
</style>

Bạn lưu lại là xong. Chúc bạn thành công.

108 lượt xem | 0 Bình luận
Tôi là Minh Khang là một tác giả trên web allfreevn.com. Tôi chuyên viết bài viết trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và game. Tôi là một chuyên gia có kinh nghiệm và đam mê trong lĩnh vực này, với kiến thức sâu và khả năng áp dụng linh hoạt, tôi đã viết nhiều bài viết chất lượng về các khía cạnh khác nhau của công nghệ thông tin như thủ thuật, hướng dẫn cách làm thế nào... Cám ơn các bạn xem bài viết của tôi.

Bình luận gần đây